HTV Đàn ông phải thế | DOPT #14 FULL | Văn Anh, Sỹ Toàn, Hùng Thuận, Wang Trần khi đàn ông là phải thể hiện cùng xem các khách mời nam sẽ chứng minh mình manly như thế nào nhé.