HTV Đàn ông phải thế | DOPT #17 FULL | Đức Nhật, Xuân Hiển, Vũ Mạnh Hiệp, Sỹ Toàn với những tình huống khó đỡ mà chương trình mang tới để thử thách sự dũng cảm của các khách mời.