FAPtv Cơm Nguội: Tập 118 - Thi Rớt. Vì sao Huỳnh Phương học giỏi mà thi rớt, còn Vinh và Thái học dốt lại thi.... rớt luôn.